Schoenen van kardinaal von Franckenberg

Object number:
155079
Type of object:
Institution place:
Institution (repository):
Institution (owner):
Stedelijk Musea
Creator:
Deroy, J. (schoenmaker)
Date: 1759 - 1804
Inscription:
signatuur, houtgegraveerd, onderaan: : J. DEROY
Material:
Technique:
Place of production:
Europa[werelddeel]
Intervention file:
2008.10018
Description:
Joannes-Henricus von Franckenberg (1726-1804), aartsbisschop van Mechelen (1759-1804).
Ensemble : kousen KIK n° 157118, dalmaticelle KIK n° 157124, handschoenen KIK n° 157116, tunicelle KIK n° 157125.
Permalink:


Iconography

Object: kruis
Object: laurier[ornament]