Download as PDF

Glossarium (toelichting bij het invoerformulier)

Identificatie

Catalogusnummer

Nummer in de catalogus, toegekend op basis van chronologie.

Titel

Omschrijving van het altaar waartoe het retabel behoort.

Plaats

Gemeente waar het retabel zich bevindt.

Patroonheilige van de kerk

De heilige(n) aan dewelke de kerk toegewijd is.

Basisgegevens

Datering begin

Jaartal waarin de opdracht tot stand kwam of waarin de uitvoering van de opdracht een aanvang nam.

Datering einde

Jaartal waarin de uitvoering van de opdracht beëindigd werd wanneer de opdracht meerdere jaren in beslag nam.

Uitvoerder en/of ontwerper

Identificatie van de (verschillende) uitvoerders en/of ontwerper(s) van de micro-architectuur en sculptuur. Indien het om een toeschrijving gaat, werd een vraagteken tussen haakjes toegevoegd.

Titularis

De patroonheilige(n) aan wie het altaar is toegewijd (van dewelke dat bekend is).

Functie van het altaar

De canonieke functie(s) die het altaar uitoefent:

 • Altare privilegiatum: altaar dat met een privilegie verrijkt is
 • Broederschapsaltaar: altaar waarvan het patronaatsrecht in handen is van een broederschap
 • Devotiealtaar: altaar dat verrijkt is met een object van verering, meestal een reliekhouder of een devotiebeeld
 • Gilde- of ambachtsaltaar: altaar waarvan het patronaatschap in handen is van een gilde of ambacht
 • Hoofdaltaar: belangrijkste altaar in de kerk, toegewijd aan de patroonheilige(n) van de kerk
 • Privé-altaar: altaar waarvan het patronaatsrecht in handen is van een privépersoon
 • Reliekaltaar: altaar waarbij van een reliquarium deel uitmaakt van het retabel
 • Sacramentsaltaar: altaar dat ook de functie van sacrarium vervult
 • Zijaltaar gewoon: nevenaltaar dat gewijd is aan een andere heilige dan de patroonheilige van de kerk

Materiaal

Materi(a)al(en) waaruit het retabel is vervaardigd.

Datering contract 1

De datering van de eerste/ enige overeenkomst indien deze werd teruggevonden.

Kostprijs 1

De kostprijs van de opdracht die in dit document vermeld wordt.

Datering contract 2

De datering van de tweede overeenkomst indien deze werd teruggevonden.

Kostprijs 2

De kostprijs van de opdracht die in dit tweede document vermeld wordt.

Bron datering / auteur /prijs

Vermelding van de bron van deze gegevens indien deze niet afkomstig zijn van vermelde documenten.

Illustratie

Oorsprong foto

 • Ander: De illustratie van het retabel is niet van de hand van de auteur, niet afkomstig van het KIK noch van een publicatie.
 • Auteur: De illustratie is een opname van de auteur.
 • KIK: De illustratie is afkomstig van het KIK.

Nr. foto KIK

Het negatiefnummer van de foto indien de illustratie afkomstig is van het KIK.

Andere instelling foto

Identificatie van de instelling indien de illustratie niet van de hand van de auteur is, niet afkomstig is van het KIK noch van een publicatie.

Naam auteur bron publicatie foto

De naam van de auteur van de publicatie waaruit de illustratie werd overgenomen.

Jaargang bron publicatie foto

De jaargang van de publicatie waaruit de illustratie werd overgenomen.

Jaartal bron publicatie foto

Het jaartal van de publicatie waaruit de illustratie werd overgenomen.

Schema: iconografie/medium/stijl sculptuur

Per betekeniszone telkens opnieuw voorzien

Iconografie

 • ?: Iconografisch thema is onbekend
 • Andere: Iconografisch thema wijkt af van alle andere waarden.
 • T: Titularis: Iconografisch thema omvat een voorstelling van de altaarpatroon( in het geval van een zijaltaar) .
 • KerkP: Kerkpatroon: Iconografisch thema omvat een voorstelling van de kerkpatroon.
 • Engel: Iconografisch thema omvat een voorstelling van een engel
 • Attrib: Iconografisch thema omvat een voorstelling van attributen.
 • Christus: Iconografisch thema omvat een voorstelling van Christus.
 • Evang: Iconografisch thema omvat een voorstelling van een evangelist
 • GDV: Iconografisch thema omvat een voorstelling van God de Vader
 • OrdeF: Ordefiguur: Iconografisch thema omvat een voorstelling van een ordeheilige, een ordezalige of een andere figuur verbonden met een religieuze orde
 • P&P: Iconografisch thema omvat een voorstelling van de HH Petrus en/of Paulus
 • ET: Eucharistisch thema: Iconografisch thema omvat een voorstelling gerelateerd aan de Eucharistie
 • MT: Mariaal thema: Iconografisch thema omvat een voorstelling van de H. Maagd
 • OG: Opdrachtgever: Iconografisch thema omvat een voorstelling gerelateerd aan de opdrachtgever
 • W: Voorstelling van een wapenschild

Medium

 • BK: Beeldhouwkunst: de voorstelling is uitgevoerd als een volplastische sculptuur
 • SK: Schilderkunst: de voorstelling is uitgevoerd als een schilderij
 • R: Reliëf: de voorstelling is uitgevoerd als een reliëf sculptuur


Stijl sculptuur

M: Monumentaal: het beeldhouwwerk omvat een voorstelling uitgevoerd in een monumentale, ‘barokke’ sculpturale canon en is hoger dan ca. 110 cm.Het kan bestaan uit hout of steen. Doorgaans is het onbeschilderd (steen) of monochroom beschilderd in het wit (hout). In sommige gevallen is het beeldhouwwerk zelfs levensgroot.

S: Monumentaal op schaal: het beeldhouwwerkvertoont een monumentale stijl, maar bezit kleinere afmetingen die zich situeren tussen de ca. 50 à 110 cm met een zwaartepunt rond 70 à 80 cm. Het is meestal vervaardigd uit hout en getuigt in sommige gevallen van een minder verfijnde stijl. Een aantal van deze beeldhouwwerken bezit een originele polychromie.

A: Andere: het beeldhouwwerk wijkt af van de beide andere groepen omdat het gekleed is of omdat het op basis van stilistische kenmerken (schijnbaar) vroeger dan de ontstaansdatum van het retabel kan gedateerd worden. Het beeldhouwwerk fungeert als genadebeeld en is meermaals al voor het ontstaan van het retabel reeds het onderwerp van verering.


Iconografie sculptuur

Gestandaardiseerde invoer van gegevens ivm de sculptuur, in het bijzonder de engelenvoorstellingen.

Soort engelen

 • Seraf
 • Engel, antropomorf voorgesteld als een jongvolwassene
 • Cherub (Putto)
 • Engel antropomorf voorgesteld als een jong kind
 • Cherub (torso)
 • Engel antropomorf voorgesteld als een gevleugeld hoofd met torso
 • Cherub (Gevleugeld engelenhoofd)
 • Engel antropomorf voorgesteld als een gevleugeld hoofd
 • Cherub (OT troonwachter)
 • Engel niet-antropomorf voorgesteld

Gebarenspel engelen

 • ?
 • Arm op de borst
 • Armen gekruist op de borst
 • Armen gespreid voorwaarts
 • Functioneel
 • In functie van een activiteit
 • Gevouwen handen
 • Hand tegen kaak (oooh, verdriet)
 • Uitdrukking van smart
 • Vinger op lippen (ssst)
 • Aanmaning tot stilte?
 • Wijzen

Attributen engelen

 • ?
 • Bazuin
 • Bisschopsstaf
 • Bliksem
 • Bloemen
 • Bloemen (verzameld in doek)
 • Bloemenkrans
 • Bloemenslinger
 • Boek
 • Cartouche
 • Doodshoofd
 • Druiventros
 • Flambeeuw
 • Hamer
 • Harp
 • Kelk
 • Korenaren
 • Kroon
 • Kruis
 • Kruisstaf
 • Laurierkrans
 • Lelietak
 • Maan
 • Mijter
 • Monogram (Christus)
 • Monogram (Maria)
 • Palmtak
 • Passieattribuut (kruis, geselkolom, zweetdoek)
 • Rozen
 • Rozenkrans
 • Scepter
 • Ster
 • Tang
 • Tiara
 • Viool
 • Vruchtenkorf
 • Vruchtenslinger
 • Wierookvat
 • Wijnpers
 • Zon

Houding engelen

 • Knielend
 • Liggend
 • Staand
 • Vliegend
 • Zittend

Bijzonderheden

Titulus

Inscriptie op het altaar die de altaartitulus omschrijft

(Ontstaans)geschiedenis

Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en het wedervaren van het retabel

Typologie: algemene kenmerken

Typologie

 • Zuid-Nederlandse houten renaissanceportiek: Portiek opgetrokken uit micro-architectuur die geen monumentale proporties bezit, maar gebruik maakt van de zestiende-eeuwse vormentaal à la Hans Vredeman de Vries met snijwerk op z’n “antijks”.
 • Italianisante stenen renaissanceportiek: Portiek die teruggaat op de vormentaal van het stenen Italiaanse retabel vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw, meestal met drieledig grondplan, teruggaande op het triomfboogmotief
 • Portiekaltaar met architecturale proporties: Portiek opgetrokken uit (micro-)architectuur die monumentale proporties bezit
 • Retabel geïntegreerd in architectuur: Retabel geïntegreerd in het kerkgebouw of in een doksaal
 • Niet-architecturaal retabel: Retabel dat niet bestaat uit architecturale vormelementen (bv. à la Bernini)
 • Architecturaal retabel zonder pijlers: Retabel dat bestaat uit architecturale motieven zonder dat er een portiek deel van uitmaakt.

Bijzondere kenmerken opstand

 • Drieledige opstand: Retabel met opstand bestaand uit drie registers
 • Drieledig grondplan: Retabel met grondplan bestaand uit drie traveeën
 • Dubbele opstand :Retabel met opstand bestaand uit twee registers
 • Expositienis/-reliëf voor monstrans/miskelk/ciborium
 • Expositienis/-troon voor devotiesculptuur
 • H. Graf: In de altaarconstructie werd een voorstelling van het H. Graf ingewerkt, dikwijls aan de achterzijde van het altaar
 • Poortjes: Poorten aan weerszijden van de portiek die de toegang tot de achterkant van het altaar regelen
 • Tabernakel (vast)
 • Tabernakel "de retro": Retabel met tabernakel ondergebracht in de achterzijde van het retabel
 • Sacramentstoren: Retabel met ingewerkte sacramentstoren
 • Vrijstaand

Grondplan

Schematische grafische voorstelling van het grondplan van het retabel

Typologie: bekroning

Formele kenmerken van de architectuur en sculptuur van het deel van de portiek boven het entablement en van het entablement zelf.

Orde

Architecturale orde van de zuilen van de retabelportiek.

 • ?
 • Dorisch
 • Ionisch
 • Korinthisch
 • Composiet

Vrijstaande sculptuur

 • Beeldengroep
 • Bol op voetstuk bekroond door kegel
 • Flambeeuw
 • Staand (op pedestal) 1
 • Staand (op pedestallen) 2
 • Staand (op pedestallen) 3
 • Staand (op pedestallen) 4
 • Zittend 1
 • Zittend 2
 • Zittend 3
 • Zittend 4
 • Zittend 6
 • Zittend 10
 • Vuurpot

Fronton

 • Driehoekig
 • Driehoekig gebroken
 • Driezijdig
 • Gemengd gebroken
 • Het gebroken fronton bestaat uit delen van een driehoekig en van een segmentvormig fronton.
 • Segmentvormig
 • Segmentvormig gebroken

Bijzondere kenmerken fronton en het vlak van het fronton

 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd frontaal
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd lateraal
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: roset
 • Applicatie: speciaal motief
 • Applicatie: tablet ondersteund door gevleugelde engelenhoofden en voluten
 • Balustrade
 • Dubbel gebroken
 • Eierlijst
 • Festoen neerhangend x 2
 • Festoen met centrale ophanging
 • Gebogen segment
 • Gebroken in verschillende vlakken
 • Geknikt segment
 • Getande lijst
 • Ijzerbeslagmotief
 • Reliëf
 • Schelpmotief
 • Voluten
 • Voluten met ingewerkt engelenhoofd
 • Voluten omgekeerd
 • Voluten omgekeerd (slak)
 • Voluten (opstaand)
 • Vooruitspringend middendeel: smal

Centraal motief (van het gebroken fronton)

 • Middenpaneel (vlak, cartouche etc.)
 • Nis
 • Nis, drieledig
 • Pedestal ondersteund door cartouche
 • Pedestal ondersteund door gevleugeld engelenhoofd
 • Pedestal ondersteund door gevleugeld engelenhoofd en platte voluten
 • Pedestal ondersteund door platte voluten

Bekroning van het centrale motief

 • Driehoekig fronton
 • Driehoekig fronton, gebroken bovenregel
 • Driehoekig fronton, gebroken onderregel
 • Driehoekig fronton, gebroken onderregel met vooruitspringend middendeel bovenregel
 • Fronton met gekartelde bovenregel
 • Gebogen lijst
 • Gebogen lijst met vooruitspringend middendeel
 • Gebroken lijst
 • Gebroken lijst met vooruitspringend middendeel
 • Gebroken lijst met vooruitspringend middendeel met uiteinden eindigend in voluut
 • Ijzerbeslagmotief
 • Lijst
 • Lijst onderbroken door rechthoekige uitstulping, bekroond door segmentboog
 • Lijst onderbroken door segmentboog
 • Lijst onderbroken door segmentboog die vooruitspringt
 • Segmentboog
 • Segmentboog, gebroken
 • Segmentboog, gebroken, naar binnen eindigend in voluut
 • Segmentboog, gebroken, naar binnen en buiten eindigend in voluut
 • Segmentboog, gebroken, naar buiten eindigend in voluut
 • Segmentboog met vooruitspringend middendeel
 • Segmentboog met vooruitspringend middendeel, naar buiten eindigend in voluut
 • Segmentfronton
 • Segmentfronton, gebroken
 • Segmentfronton, gebroken, naar binnen eindigend in voluut
 • Segmentfronton, gebroken, naar binnen en buiten eindigend in voluut
 • Segmentfronton met terugwijkend middendeel
 • Segmentfronton met vooruitspringend middendeel

Bijzondere kenmerken van de nis

 • Applicatie: oudtestamentische engel lateraal
 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: draperie met centrale ophanging
 • Applicatie: engel
 • Applicatie: festoen met centrale ophanging
 • Applicatie: festoen neerhangend x 2
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd frontaal
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd lateraal
 • Applicatie: groteskenfiguur met boezem
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: schelpmotief
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: attributen
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: cartouche
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: festoen
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: hoorn
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: mand
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: pelikaan
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: vuurpot
 • Flankerende ingesneden blinde vlakken
 • Flankerende platte voluten
 • Flankerende platte voluten bekroond door vuurpot
 • Flankerend ijzerbeslag
 • Gebombeerde lijst
 • Hermen: engelen
 • Omlijsting met oren
 • Omlijsting met bovenaan rechthoekige uitstulping
 • Omlijsting met uitgesneden hoeken
 • Zuilen

Bijzondere kenmerken cartouche/vlak

 • Applicatie: oudtestamentische engel lateraal
 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: draperie met centrale ophanging
 • Applicatie: engel
 • Applicatie: festoen met centrale ophanging
 • Applicatie: festoen neerhangend x 2
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd frontaal
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd lateraal
 • Applicatie: groteskenfiguur met boezem
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: schelpmotief
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: attributen
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: cartouche
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: festoen
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: hoorn
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: mand
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: pelikaan
 • Bekroond door niet-figuratieve sculptuur: vuurpot
 • Flankerende ingesneden blinde vlakken
 • Flankerende platte voluten
 • Flankerende platte voluten bekroond door vuurpot
 • Flankerend ijzerbeslag
 • Gebombeerde lijst
 • Hermen: engelen
 • Omlijsting met oren
 • Omllijsting met bovenaan rechthoekige uitstulping
 • Omlijsting met uitgesneden hoeken
 • Zuilen

Vlak waarin het centrale deel van het entablement zich bevindt

 • Dieper dan het muurvlak
 • Muurvlak
 • Vlak van de (binnenste) zuilen
 • Voor het muurvlak

Kornis (onderregel van het fronton)

 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: consoles
 • Applicatie: engel
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Applicatie: guttae
 • Applicatie: hangende eikels
 • Applicatie: speciaal motief
 • Applicatie: schelpmotief
 • Applicatie: segmentboog breed
 • Applicatie: segmentboog breed met vooruitspringend middendeel
 • Applicatie: tablet
 • Buigt naar achteren
 • Doorzakkend middendeel breed
 • Doorzakkend middendeel smal
 • Dubbel onderbroken
 • Eierlijst
 • Gebroken
 • Geen
 • Golvende lijst
 • Getande lijst
 • Ingesneden door bekroning
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: volledig
 • Profilering van het muurvlak
 • Sterk zijwaarts uitspringend
 • Uiteinden eindigend in voluut
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, rechthoekig
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, rechthoekig met segmentvormige uitstulping / bekroning
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, segmentvormig
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, segmentvormig met uitgesneden hoeken
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, gekarteld
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht met rechthoekige uitstulping
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht met segmentvormige uitstulping
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht met uitgesneden hoeken
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, segmentvormig
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, segmentvormig met uitgesneden hoeken
 • Vooruitspringend middendeel x 2
 • Vooruitspringend middendeel smal
 • Vooruitspringend middendeel breed
 • Vormt voluut

Fries

 • Applicatie: adelaar
 • Applicatie: balusters
 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: consoles
 • Applicatie: engel
 • Applicatie: festoen
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Applicatie: hoofd
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: ijzerbeslagmotief
 • Applicatie: tablet
 • Applicatie: schelpmotief
 • Applicatie: segmentboog met vooruitspringend middendeel
 • Applicatie: voluut
 • Buigt naar achteren
 • Gebombeerd
 • Gebroken
 • Geen
 • Gleuf van dorische fries
 • Ingesneden door bekroning
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, rechthoekig
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, rechthoekig met segmentvormige uitstulping
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, rechthoekig met uitgesneden hoeken
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, segmentvormig
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, segmentvormig met rechthoekige uitstulping
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, segmentvormig met uitgesneden hoeken
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: volledig
 • Reliëf
 • Reliëf: gevleugeld engelenhoofd
 • Reliëf: grotesken
 • Reliëf: festoenen
 • Reliëf: vegetale motieven
 • Verhoogd (omhooggeduwd)
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, segmentvormig
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht met uitgesneden hoeken
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, segmentvormig
 • Vervangen door tweede lichaam
 • Vooruitspringend middendeel breed
 • Vooruitspringend middendeel smal

Architraaf

 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: consoles
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: lijstwerk
 • Applicatie: schelpmotief
 • Applicatie: segmentboog met vooruitspringend middendeel
 • Applicatie: tablet
 • Bekroond door extra lijst
 • Buigt naar achteren
 • Dun
 • Gebroken
 • Geen
 • Getande lijst
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, driehoekig
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, rechthoekig
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, segmentvormig
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: gedeeltelijk, segmentvormig met uitgesneden hoeken
 • Ingesneden door centraal retabelgedeelte: volledig
 • Ondersteund door consoles (tweede lichaam)
 • Verhoogd (omhooggeduwd)
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, rechthoekig met segmentvormige uitstulping / bekroning en uitgesneden hoeken
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, segmentvormig
 • Verhoogd (omhooggeduwd), gedeeltelijk, segmentvormig met uitgesneden hoeken
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, recht met uitgesneden hoeken, bekroond door
 • segmentvormige en rechthoekige uitstulping
 • Verhoogd (omhooggeduwd), volledig, segmentvormig
 • Vervangen door tweede lichaam
 • Vooruitspringend middendeel smal
 • Vooruitspringend middendeel breed

Typologie: centraal gedeelte van de portiek

Vlak waarin het centraal deel zich bevindt

 • Dieper dan het muurvlak
 • Muurvlak
 • Vlak van de (binnenste) zuilen
 • Voor het muurvlak

Bijzondere kenmerken centraal deel

 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: engel
 • Applicatie: festoen met centrale ophanging
 • Applicatie: festoen neerhangend x 2
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: reliëf
 • Applicatie: schelpmotief
 • Applicatie: segmentboog met vooruitspringend middendeel
 • Applicatie: tablet
 • Applicatie: tablet ondersteund door gevleugelde engelenhoofden
 • Applicatie: tablet ondersteund door gevleugelde engelenhoofden rustend op voluten
 • Applicatie: voluut
 • Geflankeerd met ijzerbeslagmotief
 • Muurvlak met bossage (blinde pilaster)
 • Nis

Bijzondere kenmerken kapitelen

 • ?
 • Adelaarshoofd
 • Bekroond door plint
 • Engelenhoofd
 • Festoen
 • Gehalveerd
 • Geen
 • Paard
 • Schelpmotief
 • Smal

Bijzondere kenmerken schachten

 • Applicatie: festoen
 • Canelures
 • Enthasis
 • Geen
 • Geringd
 • Getorst
 • Onderaan omzwachteld met bladeren
 • Reliëf
 • Reliëf: vegetale motieven
 • Reliëf: grotesken
 • Reliëf: ijzerbeslag
 • Reliëf: engelen
 • Reliëf: figuur
 • Vervangen door sculptuur

Zuilbasis (torus + plint)

 • Applicatie: festoen
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Driedubbele plint
 • Dubbele plint
 • Geen
 • Plint met inlegwerk
 • Zeer hoge plint

Vorm van de omlijsting van het altaarstuk/nis (buitenkant)

 • ?
 • Boogvormig bovenaan
 • Boogvormig bovenaan met rechthoekige uitstulping
 • Boogvormig bovenaan met uitgesneden hoeken bovenaan
 • Driezijdig bovenaan
 • Geringd
 • Onderaan rechthoekige uitstulping
 • Onderaan segmentvormige instulping
 • Oren: neerwaarts
 • Oren: opwaarts
 • Oren: zijwaarts
 • Rechthoekig
 • Rechthoekig met bovenaan gebroken lijst
 • Rechthoekig met bovenaan gekartelde lijst
 • Rechthoekig met bovenaan rechthoekige uitstulping
 • Rechthoekig met bovenaan rechthoekige uitstulping onderbroken door segmentboog
 • Rechthoekig met bovenaan segmentvormige uitstulping
 • Rechthoekig met bovenaan segmentvormige uitstulping bekroond met rechthoekige uitstulping
 • Rechthoekig met bovenaan segmentvormige uitstulping bekroond met rechthoekige en segmentvormige uitstulping
 • Rechthoekig met bovenaan uitgesneden hoeken
 • Rechthoekig met bovenaan uitgesneden hoeken en segmentvormige uitstulping
 • Rechthoekig met bovenaan uitgesneden hoeken en segmentvormige en rechthoekige uitstulping

Typologie: ondersteunend gedeelte van de portiek

Bijzondere kenmerken pedestallen

Bijzondere kenmerken van de pedestal(-len) onder de zuil(-en) van de retabelportiek

 • Applicatie: cartouche
 • Applicatie: engelenhoofd
 • Applicatie: festoen
 • Applicatie: speciaal motief
 • Eierlijst
 • Getande lijst
 • Grotesken
 • Half
 • Hoog
 • Ijzerbeslagmotief
 • Inlegwerk: vierkant
 • Inlegwerk: vierkant vlak
 • Inlegwerk: cirkelvormig
 • Inlegwerk: intarsia
 • Inlegwerk: speciaal motief ( )
 • Motief met afgeronde hoeken
 • Massief
 • Bestaat uit een grote vierkante blok, geen echte pedestal
 • Reliëf
 • Vervangen door oorvormige console
 • Vervangen door console

Bijzondere kenmerken predella

 • ?
 • Applicatie: gevleugeld engelenhoofd
 • Applicatie: hoorn
 • Applicatie: voluut met festoen
 • Eierlijst
 • Getande lijst
 • Inlegwerk: intarsia
 • Inlegwerk: cirkelvorm
 • Inlegwerk: speciaal motief
 • Inlegwerk: vierkant
 • Inlegwerk: vierkant vlak
 • Inlegwerk: vierkant vlak lang en smal
 • Lijst bekroond door platte voluten
 • Lijst bekroond door schelpmotief
 • Lijst verhoogd (omhooggeduwd)
 • Reliëf
 • Vooruitspringend middendeel lijstwerk

Basis

 • Hetgeen zich bevindt onder de pedestal(len) die zich onder de zuil(en) bevind(en).
 • Geen
 • Inlegwerk: cirkelvormig
 • Inlegwerk: ruitvormig
 • Massief
 • Twee pedestallen
 • Tweede pedestal
 • Tweede pedestal met inlegwerk